Chocolate & Butterscotch

Valhrona Chocolate Mousse

Chocolate Sponge // Chocolate Sorbet

Butterscotch Custard // Butterscotch Sauce

Dulcey Feuilletine // Chocolate Pearls // Chocolate & Graham Crumbs

DSC_4813_Chocolate & Butterscotch.jpg